СТРОИТЕЛСТВО ПРОЕКТИРАНЕ РЕСТАВРАЦИИ САНИРАНЕ

За фирмата

”ЗАРАСТРОЙ” ООД  гр. Стара Загора е учредена като фирма с Фирмено дело № 168, по описа за 2003 г. на СОС, с предмет на дейност: 
•Изпълнение на строителни обекти на индустриални, жилищни, обществени, административни, туристически и търговски сгради и прилежащата им инфраструктура; 
•Производство на метални конструкции и изделия;
•Саниране на сгради и съоръжения за подобряване на енергийната им ефективност; 
•Реконструкция и ремонтни дейности; 
•Реставрация и консервация на недвижими културни ценности и др.
Фирмата е обезпечена със собствена складово-производствена база, строителна механизация и автомобилен транспорт. Разполагаме с високомотивиран и сработен екип от специалисти и работници, с доказани професионални умения, квалифицирани във всички дейности, свързани с процеса  на строителство.
“Зарастрой” ООД гр. Стара Загора  има утвърден и стабилен пазарен дял в областта на строителството в резултат на натрупания през годините опит, на умелото съчетаване на квалифицирани специалисти, технически потенциал и използване на съвременни висококачествени материали. През последните години в условията на бързо променящ се и постоянно повишаващ изискванията си пазар, на база на основно технологично обновление и специфични мерки за повишаване на мотивацията на персонала дружеството се стреми към все по-пълно задоволяване на изискванията на клиентите си. Компетентното отношение и натрупания опит в екипа предоставят редица предимства за нашите партньори и клиенти: точност при изпълнението, достъпни цени, стриктно спазване на пусковите срокове и договорените бюджети, поддържане на коректни отношения с останалите участници в инвестиционния процес.  

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

● Първа група. (Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения) -  строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, т. 2, буква "М" и буква "З"

● Първа група. (Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения) - строежи от трета до пета категория

● Втора група. (Строежи от транспортната инфраструктура) - строежи от трета и четвърта категория.

● Трета група. (Строежи от енергийната инфраструктура) - строежи от трета категория.

● Четвърта група. (Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда) - строежи от трета категория.

● Пета група - отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор "Строителство" с класове: 

41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.91 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.13 ; 43.21 ; 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99 ; 80.20
За фирмата
Организацията е разработила, документирала, внедрила, поддържа и непрекъснато подобрява интегрирана система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, като основен елемент от общата управленска стратегия за реализиране политиката и целите по управление на Ръководството.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗАРАСТРОЙ ООД
Политиката на компанията е ориентирана към предлагане на качествени продукти и услуги в областта на изпълнението на СМР и СРР, ангажимент за опазването на околната среда и предотватяване на замърсяването при максимално намаление на възможния риск, касаещ здравословните и безопасни условия на труд.
Политиката осигурява рамка за създаване и преглеждане на цели на организацията и е насочена към:

►Качествено осъществяване на дейностите по изпълнение на строителни обекти на индустриални, жилищни, обществени, административни, туристически и търговски сгради и прилежащата им инфраструктура, производство на метални конструкции и изделия, саниране на сгради и съоръжения за подобряване на енергийната им ефективност, реконструкция и ремонтни дейности, реставрация и консервация на недвижими културни ценности, в съответствие с изискванията и очакванията на клиенти и останалите заинтересованите страни, при строго съблюдаване задълженията за спазване, определени от действащите законови и нормативни изисквания;
►Непрекъснато подобряване условията на работа чрез свеждане до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността им;
►Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда, чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;
►Рационално използване на природните ресурси;
►Въвеждане и използване на нови технологии на работа, намаляване на изхвърляните отпадъци, осигуряване на правилното им оползотворяване и обезвреждане;
►Оптимизиране на разходите за организацията, чрез ефективно използване на материални, информационни, финансови, времеви и човешките ресурси;
►Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания, наранявания и щети, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи, както и прилагане на най-съвременни технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно;
►Осигуряване и поддържане на подходяща и функционална инфраструктура и заобикаляща среда; индиректно повлияване положителното развитие на обществото, като добавена стойност от нашите продукти и услуги;
►Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и опазването здравето на персонала;
►Поддържане на коректни и взаимноизгодни отношения с външни доставчици, подизпълнителите и другите заинтересованите страни от дейността на организацията; поставяне на изискване към доставчици и подизпълнители, пребиваващи на територия на организацията, за спазване на законовите и други изисквания, по отношение на аспектите на околната среда и здраве и безопасност при работа;
►Реализиране на целите за постигането на по-високи бизнес-резултати;
►Поддържане и непрекъснато подобрение на интегрираната система за управление, като неразделна част от цялостното управление на дружеството.
Ръководството на ЗАРАСТРОЙ ООД призовава целия персонал на фирмата да спазва и прилага тези принципи. Ръководството декларира своята отговорност за реализиране на обявената политика и готовността си да я преразглежда и актуализира периодично, така че да бъде адекватна и подходяща за организацията.
Като представител на Ръководството на ЗАРАСТРОЙ ООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по управление.

Актуално към дата: 01.02.2017 г.                                                         Управител:  Калин Русев
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg